Akmenės sveikatos centras
Modernus, privatus sveikatos priežiūros centras Akmenės rajone!
Tel.: 8 425 46336
El. paštas: info@akmenessc.lt
Naujoji Akmenė, Respublikos g. 1A
Paieška

Informacija

*alt_site_homepage_image*

Privatumo politika ir slapukų informacija

UAB "Akmenės sveikatos centras", buveinės adresas Naujoji Akmenė, Respublikos g. 1A, įmonės kodas 305636838 (toliau - Įmonė), asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). Prašome susipažinti kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudojame.

I. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais juos tvarkome?
Asmens duomenų tvarkymas prirašymo prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir psichikos sveikatos centro, arba sutarčių sudarymo ir vykdymo bei apskaitos tikslu: Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko turėdama Jūsų sutikimą ir teisėtą interesą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo sudaryti ir tinkamai įvykdyti prirašymą prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir psichikos sveikatos centro, arba su Jumis sudarytą sutartį, arba suteikti Jums reikiamą paslaugą. Mes siekiame užtikrinti sklandų paslaugų teikimą ir kokybišką aptarnavimą, todėl šio teisėto intereso tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir kt. Duomenų tvarkymas, jums pateikus užklausas, prašymus: Įmonė Jūsų duomenis tvarko tais atvejais, kai su mumis susisiekiate telefonu, elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, siekdami išnagrinėti Jūsų klausimą. Mes Jūsų duomenis šiais atvejais tvarkome siekdami administruoti užklausas, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys, kuriuos Jūs mums pateikiate.

II. Kokius asmens duomenis atskleidžiame tretiesiems asmenims?
Įmonė įsipareigoja neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
- jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
- teikiant paslaugas – Įmonės partneriams, teikiantiems Jūsų paslaugas;
- teisėsaugos institucijoms, kai mus Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja duomenis teikti;
- jeigu būtina užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams arba tyrimui atlikti.

III. Tvarkytojai. Duomenų gavėjai
Įmonė pasitelkia tam tikrus trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (serverių paslaugų teikėjai, interneto svetainės administratorius), kuriems teikiant paslaugas gali būti reikalinga prieiga prie Jūsų asmens duomenų mes užtikriname, kad tretieji asmenys laikytųsi konfidencialumo ir tinkamos duomenų apsaugos įsipareigojimų.

IV. Kokių principų mes laikomės?
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
- tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
- laikomės galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą ir apsaugą;
- renkame asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
- imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
- laikome asmens duomenis tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
- neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
- užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

V. Duomenų saugojimo laikotarpis
Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu to reikia pagal taikomus įstatymus ar pasibaigus tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti.
Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:
- būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
- Jūsų duomenys būtini ginčo, skundo išsprendimui;
- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.
Kai asmens duomenų nebereikia tvarkyti, jie sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti suarchyvuoti. 

VI. Jūsų teisės
Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:
- Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti informaciją, kokius tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus, taip pat kitą papildomą informaciją. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.
- Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
- Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių: kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
- Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.
- Teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
- Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.
- Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra (i) Jūsų sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.
- Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
- Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
- Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą leisti tvarkyti savo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

VII. Slapukai
Įmonės interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios sukuriamos bei saugomos Jūsų kompiuteryje siekiant užtikrinti Jums patogesnes naršymo galimybes. Kas yra slapukai? Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą. Kiekvienas slapukas yra unikalus ir apima tam tikrą anoniminę informaciją, pvz., atskirą identifikacijos numerį, interneto svetainės pavadinimą, skaitmenis ir raides. Kaip yra šalinami slapukai? Apsilankę Įmonės interneto svetainėje, Jūs galite pasirinkti ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Slapukų išjungimas ir ištrynimas nėra sudėtingas: Mozilla Firefox ir Internet Explorer naršyklių įrankių juostose pakanka pasirinkti skiltį „Nustatymai“, joje rasti „Privatumo“ skiltį ir pasirinkti pageidaujamus nustatymus dėl slapukų. Google Chrome naršyklėje tai padaryti galima per naršyklės įrankių juostos skiltį „Nustatymai“. Reikia pasiekti skiltį „Privatumas“ ir ten paspausti mygtuką „Turinio nustatymai“, atsivėrus naujam langui „Slapukų“ skiltyje pasirinkti norimus nustatymus.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje adresu:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją. Trečiųjų šalių slapukai. Tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę. Įmonės svetainėje gali būti naudojamas ir rodomas išorės paslaugų teikėjų, pvz., „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“ turinys. Kad naudotojai galėtų pamatyti tokį trečiųjų šalių turinį, pirmiausia jie turi sutikti su konkrečiomis jų sąlygomis. Į šias sąlygas patenka ir jų slapukų politika, kuriai mes neturime jokios įtakos. Šių trečiųjų šalių paslaugoms Įmonė neturi įtakos, paslaugų teikėjai gali bet kuriuo metu keisti savo paslaugų teikimo sąlygas, paskirtį, slapukų naudojimo sąlygas ir kt. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.

VIII. Kaip su mumis susisiekti?
Jei norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisėmis arba pateikti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises, Jūs galite kreiptis į mus elektroniniu paštu info@akmenessc.lt arba prašymą siunčiant paštu: UAB "Akmenės sveikatos centras", adresu Naujoji Akmenė, Respublikos g. 1A. Taip pat prašymą galite pateikti Duomenų apsaugos pareigūnui elektroniniu paštu gediminas@eilika.lt, arba prašymą siunčiant paštu: UAB "Eilika", adresu Kaunas, Gaižiūnų g. 40.